Fredrik Henrik af CHAPMAN 1721-1808

Fredrik Henrik Chapman föddes 1721 på Nya Varvet i Göteborg, där hans far, en fd. brittisk sjöofficer, var chef. Hans morfar var skeppsbyggare i London.
Vid 15 års ålder gick han till sjöss. Därefter arbetade han en tid som skeppsbyggare i London. Åter hemma i Göteborg grundade han ett varv, som bla. reparerade ostinindiefararna. 1748 studerade han matematik i Lund och Stockholm och två år senare lärde han sig bla. beräkning av volymer för den berömde engelske matematikern professor Simpson. Han använde även tiden i England till att studera de kungliga varven, vilket ledde till att han tvingades tillbringa en kortare tid i fängelse för "industrispionage". Han studerade även experimentell fysik och gravering, det sistnämnda kom han att få nytta av när han längre fram gjorde sina berömda fartygsplanscher. Han studerade även varven i Holland och Frankrike och redan vid denna tid var hans stora kunnande känt att både England och Frankrike ville anställa honom.1757 var han underskeppsbyggmästare vid Flottans varv i Karlskrona. Tre år senare blev han skeppsbyggmästare i Stralsund i Svenska Pommern. Under 1700-talets många drabbningar mot Ryssland använde båda sidor galärer av medelhavstyp. För ett litet land som Sverige var galären dock en allt för manskapskrävande fartygstyp. Men Östersjöns grunda och skärfyllda vatten krävde fartygstyper med galärens egenskaper: grundgående och lättrörlighet. Tillsammans med Ehrensvärd skapade han därför fyra klasser av örlogsfartyg med dessa egenskaper. Dessa var (stavningen varierar i olika källor); Den knappt 27 m långa och ketchriggade Pohjanmaa, Uusimaa, Turunmaa och den största fartygsklassen Hämeenmaa som var fullriggad och 42 m lång. Dessa fartyg var bestyckade med kanoner och kunde framdrivas med såväl åror som segel.

Bilden nedan visar en Pohjanmaa.
Vid denna tid tillhörde Finland ännu Sverige och mellan 1762 och 1764 var han verksam på Sveaborg. 1764 var han verksam i Stockholm och de påföljande åren arbetade han med sitt berömda planschverk Architectura Navalis Mercatoria. I detta verk finns ritningar över framgångsrika fartygstyper från Grönland till Nordafrika, från hukert och tjalk
och gondol till fregatter. Redan under hans levnad blev detta verk spritt över hela Europa. Senare tiders skeppshistoriker och inte minst modellbyggare, har här en nästan outtömlig källa till kunskaper om 1700-talets fartygstyper. Ett exempel på hans fina gravyrkonst är bilden nedan.

1775 publicerades Tractat om Skepps-Byggeriet. Senare tillkom en ström av vetenskapliga skrifter om skeppsbyggeri; flera av hans epokgörande rön användes ännu på 1900-talet. Bla. i sin egenskap av Flottans Chefskonstruktör kom han med sina på naturvetenskap grundade fartygskonstruktioner ofta i konflikt med andra skeppsbyggare (inte minst familjen Sheldon, ättlingar till regalskeppet Kronans byggare), som byggde sina skepp med enkla tumregler. 1772 adlades Chapman och kunde lägga ett "af" till sitt namn. Han blev delägare i Djurgårdsvarvet där han bla. byggde om sågarna och basningstrummorna (där bordläggningsplanken böjdes i ånga). Under hans tid på varvet levererades 50 fartyg till Skärgårdslottan.
Bild nedan: Fregatt
1778 sjösattes 64 kanoners skeppet Wasa, 150 år efter sin namne, som hon ibland förväxlas med. Till skillnad mot sin namne från 1628, var af Chapmans Wasa en mycket god seglare!
1777-1787 byggde af Chapman olika nöjesfarkoster. Den kungliga skonaren Amphion, var ett av af Chapmans få dåliga byggen, men användes trots det som stabsfartyg av Gustav III. Kajutan och akterspegeln kan ses på Sjöhistoriska Museet. Den smäckra kungliga roddslupen Vasaorden brann 1921, men ersattes 1923 med en kopia; med inredningen i original. De kungliga gondolerna Vildsvinet och Delfinen finns på Sjöhistoriska Museet.
1781 blev han chef för Flottans skeppsbyggeri i Karlskrona. Två år senare utnämndes han til konteramiral och blev chef för hela örlogsvarvet. Tillsammans med vännen Ehrensvärd ritade han flera av varvets byggnader i klassicistisk stil. En del av hans hus var såg oproportionerliga ut: Modellkammaren var en enkel länga med det "obligatoriska" grekiska templet mitt på, men istället för en pampig ingångsport hade han satt fönster. Galjonsbildhuggarens Johan Törnströms verkstad var ett enkelt litet rödmålat trähus, vars ena gavel utgjordes av ett pampigt grekiskt tempel. Än märkligare blev hans bostad Skärva en mil utanför staden men med utsikt över fjärden mot varvet; som blev en märklig blandning: En förstorad blekingestuga av rödmålat timmer med torvtak, men med en grundplan som en herrgård och en pampig entrè i form av ett grekiskt tempel. Dessa nämnda byggnader finns kvar än idag, liksom hans vackra och funktionella båtskjul på bilden nedan. Taket på denna byggnad var byggt som en äggkartong. I takets kaviteter kunde därför regnvatten samlas. Vid en eventuell brand var det bara att öppna taket som därmed kom att fungera som en modern sprinkleranläggning!
Bild nedan: Båtskjulet på Stumholmen.
Vid denna tid hade Sverige ont om bra galjonsbildhuggare, en av de få var tidigare nämnde Törnström, vars fina galjonsfigurer och sniderier prydde många av af Chapmans fartyg.
Bild nedan: Ett par av Törnströms berömda galjonsfigurer.

af Chapman var en skicklig administratör och förutom att leverera en ström av fartygsritningar rationaliserade han byggmetoderna och hann på några få år, 1782-1785 bygga 10 linjeskepp, 10 stora fregatter, 1 mindre fregatt samt ett antal mindre fartyg.
Ett exempel på hans snabbhet: 7/11 1782 gick 60 kanoners skeppet Kronprins Gustav Adolf och 40 kanoners fregatten Bellona av stapeln, efter en byggtid på 4 månader! Det är väl ungefär 1/4 av normal byggtid! Därefter drabbades varvet, till följd av kriget mot Ryssland, av brist på materiel och manskap, något som satte af Chapmans improvisationskonst på svåra prov. 1791 utmämns han till viceamiral och två år senare går han i pension. Men han fortsätter utföra ritningar till varvet och publicera sina vetenskapliga rön (han utförde bl. a. modell-experiment i en speciellt konstruerad vattentank) nästan ända till sin död. Frånsett problem med darrande händer förblev han vital. En dysenteriepidemi avslutade hans, för den tiden, ovanligt långa liv 1808.

SKÄRVA

Överst: Skärva på af Chapmans tid: H-format, byggt i rött liggande timmer och grästak. Som en kontrast är farstun byggd som ett grekiskt tempel. Resultatet blev en nästan "postmodernistisk" blandning av herrgård, traditionell blekingestuga och grekiskt tempel. /Den klumpiga miniatyrmodellen är byggd av undertecknad./
Från sitt arbetsrum kunde han genom sin starka kikare, följa arbetet på varvet i Karlskrona.

I mitten av 1800-talet sattes stående ljusgul panel över det ursprungliga timret och grästaket ersattes av tegelpannor. Det är så Skärva ser ut än idag.
Mittbilden visar ett hörn av Skärva på af Chapmans tid och idag.

Slutligen...

Vandrarhemmet af Chapman

För de flesta förknippas namnet Af Chapman med det berömda vandrarhemmet i Stockholm.
Hon byggdes av stål i England 1888 och fick namnet Dunboyne. I många år seglade hon som handelsfartyg under brittisk flagg. Under namnet G D Kennedy seglade hon som privatägt svenskt skolskepp.
Senare övertogs hon av Svenska Flottan som skolskepp, då fick hon det historiskt klingande namnet Af Chapman. Detta namn behöll hon när hon förvandlades till vandrarhem.
Rigg: Fullriggat skepp med hjälpmotor.
Skrovets längd: 78, 3 m.
Total längd (inkl. bogspröt): 85, 4 m.
Deplacement: 2300 t.
LÄSTIPS

Lättläst och bra af Chapmanbiografi:
# Marianne Nyström: Fredrik Henrik af Chapamn, varvschef och familjefar (2003).
En biografi över af Chapman:
# Daniel G Harris: Fredrik Henrik af Chapman (1998 på svenska).
# Daniel G Harris: Fredrik Henrik af Chapman (1989 in English).
af Chapmans berömda planschverk, som finns i många nytryck:
# af Chapman: Architectura Navalis Mercatoria (1768, 1957, 1968, 1971,..).
af Chapman och hans vetenskapliga rön finns beskrivet i denna klassiker:
# Red. Gustaf Halldin: Svensk skeppsbyggeri (1963).
J. T. Schoultz deltog i Skärgårdsflottans bataljer mot Ryssland. Allting skildrade han i teckningar och underbara, detaljrika målningar. Hans bilder har en mycket framträdande roll i denna fina bok:
# Stig Jägersköld: Svensksund. Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790. (1990).
Krigsfartyg 1650-1840 (däribland en hel del om af Chapmans fartyg) beskrivs i:
# Editor: Robert Gardiner: The Line of Battle. (Conway`s History of the Ship, 1992).
Handelsfartyg under samma tid beskrivs i:
#The Heyday of Sail. (Conway`s History of the Ship, 1995).
Epokens handelsfartyg behandlas utförligt även i:
#David R MacGregor: Merchant Sailing Ships. Sovereignty of Sail 1775-1815. (1985).
Örlogsstaden Karlskronas arkitektur är kortfattat men mycket bra beskriven i:
#Arkitektur i Karlskrona, särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 3 - 1991 (with an English summary).
Om af Chapmans märkliga bostad:
# Ingrid Sarlöv Herlin: Park och natur på Skärva : historik, vegetationsstudier, skötsel. (1991).
# Kerstin Barup, Mats Edström: Skärva : iscensättningen av ett lantställe (1990).
Also in English:
# Kerstin Barup, Mats Edström: Skärva : creating a place in the country (1991).

LÄNKAR

LÄNKAR KRING AF CHAPMAN:

Architectura Navalis, titta och ladda hem!
Bruzelius af Chapmansida.
Amphion
The Swedish-Russian sea battles of 1790.
Fakta om Svenska Ostindiska Kompaniet. also in English.
The Maritime History Virtual Archives, Bruzelius.
Svenska Skärgårdsflottan.
Skärgårdsflottans tillkomst och utvecklingen under frihetstiden.
Vraket utanför Helsingfors är Gustav Adolf.
Törnström.
Sjöhistoriska museets Acta- och ritningsarkiv.
Karlskronas fortifikationshistoria.
Örlogsstaden Karlskrona.
Jacobstads Wapen.
Jacobstads Wapen.
ÖRLOGSSTADEN KARLSKRONA.

DANSKA FLOTTANS GAMLA ÖRLOGSBAS.

1700-TALSSKEPP (original och repliker):

HMS Victory & HMS Implacable.
USS Constellation.
HMS Rose.
USS Constitution.
Länksida om repliken av HMS Rose från 1700-talet.
HMS Rose.
Bruzelius HMS Rose-site.
Cooks Endeavour.
US Brig Niagara.
Schooner Sultana.
Virtual Endeavour.
HMS Bounty.
Amerikansk kopia av skepp från 1750.
Hermione.
Russian Shtandart.
Götheborg III.
Jacobstads Wapen.
A Rationale for Replica Ships.
The Naval Frigate Birger Jarl

KRIGEN MOT RYSSLAND:

Karlskronas gamla fort.
From Danzig to Kolberg ,ryska flottan.
Ritning av rysk galär.
The History of the Russian Navy. The Great Northern War.
Diving Tours from ElinTour. History.
The burial grounds of the Russian galley fleet in the Gulf of Bothnia.
Sweden in the Seven Years War.
The Swedish-Russian sea battles of 1790.

E-mail     Hem    Back

English Summary

Chapman 1721-1808, shipwright

Fredrik Henrik Chapman (later ennobled af Chapman) was born at Nya Varvet (the New Shipyard) in Gothenburg. His parents were of british origin. His grandfather was a shipbuilder in London, and his father directed the New Shipyard. At 15 he went to sea. After that, he spent several years both abroad and in Sweden, studying physics, mathematic, practial and theoretical shipbuilding. In England he had to spend some time in prison for industrial espionage at the Royal Dockyards!

1760 he became a master shipwright at Stralsund in Swedish Pommerania. Together with his friend Ehrensvärd he designed naval vessels for the Archipelago fleet. In the shallow waters in the Archipelago beetween Sweden and the at that time swedish Finland, it was important to have vessels able to navigate among the many skerries and islands. These vessels were propelled by both oars and sails and carried guns. The smallest of them, the gunboats carried only one gun, and the largest Hämeenmaa-class was as big as a small frigate. During the whole century Russia was the main enemy. In 1764 he had his profession in Stockholm.

During the following years he published his famous Architectura Navalis Mercatoria where he with beautifully engraved plans and pictures show successful ships and vessels from all over Europe, including frigates and gondolas! It have become an invaluable source for navalhistorians and modelbuilders all over the world.

Later he published many works on shipbuildning based upon mathemathical analysis and practical experiments with models in a watertank. He was one of the first scientifically educated shipbuilders. As the director af the Royal Shipyard in Karlskrona, he ha d to invent methods to build ships fast. In 4 months he managed to build a 60 gun ship of the line and a 40 gun frigate! The methods was rather similar to how the american Liberty Ships was produced during the second world war!

Together with Ehrensvärd he also designed many of the buildings in Karlskrona and at the Shipyard. Most of them still exists. In the countryside north of Karlskrona he build his residence Skärva: A wide H-shaped building, built as a traditional log cabin with red lying logs and roof of turf. But the entrance was shaped a a greek temple! (After his death the logs got covered with panel and the turf replaced by tiles). In Sjöhistoriska Museet in Stockholm two of his royal gondolas is preserved and also the cabin and stern of the royal Schooner Amphion (this was one of Chapmans few badly designed ships!)


In 1808 Chapman dies in dysentery.

Finally...the youth hostel af Chapman

The famous floating youth hostel in Stockholm, af Chapman have nothing to to with the famous shipwright.
Fullrigged ship, hull of steel. Built in England 1888. Sailed as a british cargo ship under the name Dunboyne. Sold to Sweden, renamed G D Kennedy. As a training ship for the swedish navy she was named af Chapman. She kept that name when she became a youth hostel.
L. of hull: 78, 3 m
Total l. (incl. bowsprit): 85, 4 m
Displ.: 2300 t.