Örlogsskepp 1700-talet.
Battle ships 18:th. century.

Enigheten

Enigheten
Hon byggdes 1732 på Karlskrona varvet av Charles Sheldon. Längd 49,3. Br: 13 m. Bestyckning: 66 kanoner av olika kalbiber. Hon flög i luften under det "Viborgska gatloppet" 3 juli 1790 när den ryska flottan spärrade inne den svenska i Viborgska viken.

Jarramas 1759

Fregatt. Jarramas 1759

Fregatten var ett endäckat fullriggat skepp, med det enda kanondäcket endast täckt i för och akter, som utvecklats i slutet av 1600-talet. Det var byggt för att kunna stå emot skepp med samma eldkraft och kunna segla från skepp med tyngre eldkraft. Det var det minsta skeppet bland de olika ländernas linjeskepp. På 1800-talet försågs de med ångmaskin och propeller. Men pansarfartygens inträde i mitten av 1800-talet blev slutet för de seglande fregatterna.
Jarramas är ett turkiskt ord. Karl XII:e var en stor älskare av turkisk kultur och bestämde att en av hans fregatter skulle kallas Jarramas. Den byggdes av Charles Sheldon 1716. Sedan dess har 4 fartyg fartyg i svenska flottan burit detta namn. T.ex. denna fregatt byggd av Gilbert Sheldon 1759 och ur tjänst 1818.

 

 

Galär, mitten av 1700-taletGALÄR, ca 1750

De svenska galärena bestyckades med 2 kanoner på den lilla överbyggnaden (rambaten) i fören + mickhakar. Kanonerna kunde endast avfyras om seglen var beslagna och galären stod stilla. Då man inte kunde rikta kanonerna, fick man rikta hela fartyget mot målet. Galärerna drevs fram av 20-20 par åror, vilket bara gav några få knops fart. För segel i regel runt 4 knop.

 

 

 

 

 

Galärskjulen i StockholmPå 1700-talet byggde man flera galärskjul på Djurgårdens (Stockholm) västra strand. På 1800-talet tillkom ytterligare ett antal, för kanonbåtarna, vilket gjorde att hela västra Djurgårdens strandlinje var kantad av dessa skjul. Efter ett par bränder på 1920-talet återstår endast dessa, som finns strax söder om Vasamuseet.


Turuma 1762

Skärgårdsfregatt av Turuma-klassen.


I de grunda skärgårdarna runt Sverige/Finland och Ryssland var det praktiskt med ett grundgående fartyg som kunde drivas med såväl åror som segel. Medelhavets galär verkade vara som gjord för Östersjön och användes flitigt av Ryssland. Men då galären var trång, manskapskrävande, inte kunde bestyckas med mer än några få kanoner och dessutom seglade rätt dåligt byggde man efter 1745 allt färre galärer i Sverige. 1760 hade af Chapman klar ritningarna till den första typen av skärgårdsfregatter, nämligen Udema-klassen som hade 45 mans besättning som kunde bemanna 14 par åror. Udeman hade samma märkliga rigg som Turuman och var bestyckad med 12 lätta kanoner. Udeman följdes av pojama, turuma och hemmema.

1762 byggde af Chapman den första av sina mest lyckade skärgårdsfregatter, Turuma (stavningen varierar)-klassen. 1771 följdes den av flera och kom att utgöra stommen i armèns flotta. Från början var de riggade med delade latinsegel och 2 råsegel på vardera de främre båda masterna. Senare övergick man till en mer konventionell råsegelsrigg. 64 man rodde 16 par åror. Fartygstypen var klart påverkad av Medelhavets chebecker. Bestyckningen utgjordes av 25 12-pundiga och 10 3-pundiga kanoner, samt 25 lätta mickehakar. Turuman var en god seglare.
Observera att relingarna ovanför kanondäcket har klätts med kanvastyg, som sannolikt täckte hårt knutna plattingmattor, som skydd mot splitter och gevärseld.


English summary:

Enigheten . Built 1732 by Charles Sheldon. 66 cannons of different calibre. Exploded when the Swedish navy broke the Russian blockade at Viborg Bay (where the Swedish fleet was locked in by the russians) 1790.
Fregatt/Frigate
: Developed in the late 17:th century. It had only one gun deck that was roofed only in the fore and aft. It was the smallest ship of the line in most fleets. In the 19:th century a steem engine and a screw made them easier to navigate. In the mid 18:th century the sailing frigates (with or without screw) got obsolete, when the ironclads appeared.
Galär (Galley), ca. 1750: The swedish galleys were armed with 2 cannons on the forecastle (rambat), trat could only be fired when the sails were belayed and sthe vessel din`t move. Also some swivel guns. Propelled by 20 or 20 pairs of oars the galleys speed was around 4 knots. With sail a little faster.
Galärskjul (Galley sheds): These 2 shed just south of the Wasamuseum at the island Djurgården (Stockholm) is all that remains of the long row of galley shed from 18:th century that before the fires in 1920-ies, lined the shore of west Djurgården.
Turuma: Until 1809, Finland was a part of Sweden. The waters round Sweden/Finland is dominated by the archipelago (skerries), that needen shallow battle ships that was easy to navigate. The Mediterranean Galley was perfect, and such vessel had been a part of the swedish navy since the 16:th century. But the galleys needed large crews and Sweden was the a nation with a low population. And the galley could only carry a few light cannons.After 1745 only few gallys was built in Sweden. Instead the famous shipwright af Chapman designed the archipelago-frigates. It was ships of different size. The ship on the picture is of the Turuma-class (1762). I was inspired by the North-african xebec
(chebeck) and had 16 pairs of oars. It was armed with 25 12-pounders (=cannons that could shoot a cannonball with a weight of 12 pound), 10 3 pounders and 25 swivel guns. In the beginning the Turuma (and the other frigate-classes) had lateen sails, but later they were rigged with a more european rig.

LÄS/READ:
Gustavs krig och J. T. Schoultz läckra marinmålningar i :
# Stig Jägerskiöld: SVENSKSUND Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790 (1990).
Allt om en engelsk fregatt:
# David White: The Frigate DIANA. Anatomy of the Ship (Conway Maritime Press 1987).
Fregatter, kanonbåtar och andra amerikanska örlogsskutor i:
# Howard I. Chapelle: The history of The American Sailing Navy. The ships and their debeopment (1949)
LINKS:
USS Constitution
H.M. Frigate UNICORN
Fregatten Jylland
Svenska skärgårdsflottan
af Chapman
af Chapman: Architectura Navalis. Down load free!
The Swedish-Russian Sea Battles of 1790