Djonken beskrivs i ett äldre svenskt uppslagsverk som ful. Nog ser den ut som en banan prydd med solfjädrar.
Men det är en av de äldsta fartygstyperna som finns och fanns kanske redan under Zhou-dynastin (1 årtusendet f.Kr).
Trots sin frånvaro av köl kryssar hon bra och tar sig fram mot sandiga flodmynningars tidvatten. Lastkapaciteten är stor. Redan på 200-talet seglade djonker på Indien och när vi hade vår vikingatid och medeltid, seglade djonker regelbundet över Indiska Oceanen ända bort till Röda Havet och östra Afrika. På 1400-talet utforskade Zheng He Sydostasien. Från de kinesiska skeppen fick Europa: Kompassen, rodret och det lodrätta ankarspelet (capstan) och de vattentäta skotten.

The Junk is maybe not pretty, she looks lika a banana decorated with fans.
But it is one of the best kinds of ship that have ever been developed, and goes back to the Zhou dynasty (1st milennium BC). It has no keel, but sail well against wind and tide in sandy eustuaries. She carries lot of cargo and as early as in the 3rd century AD she sailed to India. In the early Middle ages djonks sailed all over the Indian Ocean to the Red Sea and East Africa with cargo. In the 15th century Zheng He explored South Asia. From the Junk, the European ships got: The copass, the rudder, the capstan and the water tight bulkheads.

Ovan/above: Fuzhou djonk / Fuzhou junk.

Denna djonk användes för att transportera stockar längs kusten från Fujian till skeppsvarven i Guangzhou (Kanton). Skrovet hade femton vattentäta skott. Många andra djonker hade ett öga på vardera bog. Men
Fuzhou-djonkerna hade även en rikt smyckad akterspegel prydd med Fågel Fenix och drakar på låringarna. (se även nedan: Ningpo). Den har förändrats lite sedan 1300-talet.

This junk, also called pole junk, was used to transport logs from Fujian ti de shipyards at Guangzhou. It has changed little since the 14th century.

Ovan/above: Ningpo.

(Vänster/left: akter, after castle, höger/right: för, fore)

Denna Fuzhou djonk fick ett långt och äventyrligt liv.
Hon byggdes 1753 (andra källor säger 1806) och fick namnet Kin Tai Foong. Hon kom att användas för smuggling av silke och opium, slavhandel och sjöröveri. Inte ens en brand 1814 kund stoppa henne. Brittiske Lord Napier la beslag på henne 1834. 1841 och sju år framåt användes hon som ett flytande fängelse. 158 fångar ska ha halshuggits på hennes däck.
1861 togs hon av rebeller, blev vrak efter en tyfon. Hon fick namnet Ningpo (=Stilla vågor) efter staden med samma namn. Före 1884 seglade hon runt i Hong Kongs och lurade turister att hon var ett kryssningsfartyg. Väl ombord plundrades turisterna på allt vad de ägde. 1911 såldes hon till USA och blev samma år vrak två gånger efter tyfoner. Efter ytterligare äventyrligheter brändes 1938 hon av misstag under en filminspelning i Catalina Harbor ((Californien).

This Fuzhou junk was built in 1753 or 1806 and served as a trader, smuggler, slave ship and pirate ship. She survived bot fire and several wreckages due to typhoons. 1911 she was sold to USA and was finally burnt by mistake 1938 at Catalina Harbor (California). Her large rudder needed 12 men to steer.

Fakta/Facts:
Byggd/built: 1753 or 1806.
L: 138 f t/ 41,4 m. B: 31 ft / 9,3 m. C. 300 t..
Däck/deck: Teak. Skrov/Hull: Ironwood (also her anchors were made of ironwood).

 

Ovan/above: Pechili-djonk / Pechili trader ( Kiangsu Trader ).

Denna nordliga båt typ går tillbaka till 1300-talet och förekom ännu i början av 1900-talet. Typiskt för denna typ av djonk, är det cigarrformade skrovet med ett smalt däck (se tvärsnitt ovan i högra hörnet). Den hade 14 vattentäta avdelningar. Frakten kunde bestå av olja eller pressade sojabönor. Pechilidjonken saknade helt dekorationer.

This kind of junk goes back to the 13th century, thou a few still sailed in the beginning of the 20th century. Typical is the cigar shapet hull, with its narrow main deck (see cross section above in the right corner). It had 14 water tight bulkheads. Unlike other junks, the Pechili junk had no decorations.


L. ca.26 - 52 m (85 - 170 ft)
Besättning/crew: 20-30.

 

Ovan/above: Keying.

Med en blandad kinesisk-brittisk bestättning och under engelskt befäl, rundade Keying Goda Hoppsudden och nådde New York och Boston 1847 och året därpå London. Därmed kunde den gamla fördomen, att djonker är dåliga seglare, effektivt skjutas i sank. Jag har gjort bilden efter ett foto taget 37 år efter Londonbesöket. Keying ser ut nästan exakt som djonker på bilder från 1600-1700-talen.

With a mixed chinese/british crew, under british command, the Keying visited Boston and New York in 1847 and in 1848 London. This was the evidence, that junks were good ships, though they look clumsy.
Keying have the same look as 200 years older junks. My picture is based on a photo from 1885.

L 45 m (160 ft) , b 10.7 m (35 ft). Bestyckning/armament: 20 kanoner/guns.

 
 

Hong Kong-djonker: Med segel respektive motor.

 

Djonker från Pearl River respektive Pingtan.

 

Sampaner är små farkoster som kan vara stationära som bostäder. eller framföras med vrickåra, åror, segel eller motor.
Sampans are small vessels that can be stationary as dwellings, or propelled by punting, rowing, sailing or by engine.

 

BACK HOME

Länkar/Links

Junk (ship)
Junks (models and history)
L'association "Voiles de Jonques"
Typical Models of Ancient Chinese Junks
Junk (photos)
Links CHINESE JUNK SAILING VESSELS

Chinese Lugsails
Chinese Junk Sailing Rig Links
Fuzhou junk
Pechili Trader
Pechili Trader/Kiangsu Trader
Ningpo
Ningpo. A long h istory of piracy
An Obsessed Mariner's Notes on the Ningpo
Pirate Junks
Keying
DUK LING - Hong Kongs sailing junk.

Sampans
Chinese Sampan design
Ship Replicas
DRAGON QUEST
China Takes the Seas
Chinese warships
Asian maritime & trade chronology to 1700 CE
The Rise and Fall of 15th Century Chinese Seapoower
Zheng He
Zheng He's imperial fleet
The 600 th Anniversary of Zheng He's Voyages (2005)
The Chinese Treasure Ships of the 15th Century
Ancient Chinese Explorers by Evan Hadingham
Hong Kong Maritime Museum
Archaeology of a Quanzhou Ship
Chinese Shiprecks
Ship design & construction
Vietnam Wooden Boat Foundation

Böcker/Books

Björn Landström: Skeppet
Björn Landström: The Ship
Veres Laszlo & Richard Woodman: The Story of Sail
Brian Lavery: Ship
Cecilia Lindqvist: Tecknens Rike
Cecilia Lindqvist: China: Empire of Living Symbols

Funderingar om Zheng Hes SUPERDJONKAR.

Det har påståtts at Zheng Hes skepp var mellan 132 och 200 meter långa och hade en bredd på närmre 54 meter. Hans skepp hade12 segel på 9 master. Detta innebär, att hans skepp var dubbelt så långa som det största träskepp (förstärkt med järn) som veterligt byggts: The Great Republic (USA 1853) och nästan 4 gånger så brett som Great Republic. Ett skepp av Zheng Hes skepps påstådda storlek kunde MÖJLIGEN flyta i i vindstilla och lugn sjö. Men det krävs inte mycket vågor för att bryta ner en sådan konstruktion. Och detta i ett farvatten där tyfoner är vanliga!. Det svenska regalskeppet Vasa (1628) var ett av sin tids största skepp. För att bygga henne krävdes 9 hundra kubikmeter trä (cirka 1000 stora ekar). För att bygga ett skepp av mått antydda ovan torde gissningsvis krävas hundra tusen kubikmeter trä (vägande 100 ton!).
Om bara 12 segel skulle få henne att segla skulle varje segel vara runt tusen kvadratmeter stort (vägande 10 ton var!). Bara att hantera ett segel skulle kräva hundratals män!
På sin första resa hade Zheng He 27870 man på 317 skepp. Det ger 88 man per skepp! Så skitsnacket om hans stora skepp är lika logiskt som påståendet att Zheng upptäckte praktisk taget alla länder (som en författare påstår) men dessutom seglade tll Månen!

På ett varv i Nanking från sen Ming period har man påträffat en stor roderstock: Den är 36,2 fot lång och har en diameter på 1,25 fot. "Experter" har uppskattat att roderbladet till en så stor roderstock måste vara 452 kvadratfot stort. Ett så stort roderblad skulle kräva ett 400 fot långt skepp. Det kan nog stämma, om vi antar att proportionerna mellan blad och stock är de samma som för långt mindre roder. Men roderstocken har ungefär samma dimensioner som 60 meter långa europeiska 1600-talsskepp! De europeiska roderbladen var inte mycket bredare än roderstocken. Så den SUPERSTORA rodersderstocken KAN ha kommit från ett fartyg av mer rimlig storlek.

Andra säger, att Zhengs skepp var 60 meter långa. Det kan jag tro på. Jag kan också tro på att han var en av sin tids största upptäcktsresande!

Thoughts about Zheng He`s SUPER JUNKS.

It has been said that Zhen He`s ships had a length somewhere between 440 feet (132 meter) and 600 feet (200 m) and a beam of 180 feet (54 m). The ships also had 12 sails on 9 masts. This would mean ships twice as long as the biggest wooden ship (supported with pieces of iron!) known to be built: The Great Repuplic, USA 1853 (325 feet long). And nearly 4 times broader than Great Republic (that had 53 feet extreme breadth).

Zheng He`s ships supposed size would MAYBE be able to float in absolutely calm weather without any waves. But it would not need any hard weather to break down such a large hull! And in these waters are typhoons common! The Swedish ship Vasa (1628) was one of the biggest ships of her period. To build her needed 900 cubicmeter of solid oak tree (or about 1000 large trees). To build a ship of dimensions mentioned above, I guess would need atleast 100 000 (hundred thousand) cubic metres wood (with a weight of maybe 100 tons!).
If only 12 sails should make that ship sail, each sail would be around thousand square metres weighing around 10 thousand kilogrammes (20 000 pounds). That would need hundreds of men on each sail.
On his first travel Zheng He had 27870 men on 317 ships. That means, an avarage of 88 men/ship! So the the nonsense talk about his large ships is as logic, as to say: Zheng he not only discovered most countries in the world (as one author claim), but he also sailed to the Moon!
On a late Ming period shipyard at Nanking a rudder post has been discovered. It is 36,2 feet long and have a diameter of 1,25 feet. "Experts" has estimated that such a post would need a rudder blade of 452 square feet! And such a large rudder would need a ship 400 feet long.That is correct, if we asumed that the proportions between the rudder blade and the post is the same as for much smaller rudders. But the rudder post has about the same size as those on European 17th century 180 feet long ships! The European rudder blades were not much broader than the rudder posts. So, the SUPER BIG rudder could have come from a ship of more believeable size!

Other says Zheng`s ship were over 200 feet long or 6o meter. That, I can believe! I can also believe he was one of the greatest explorers of his time!


BACK HOME