BESÄTTNINGAR PÅ TVÅ 1600-TALS SKEPP
BESÄTTNING PÅ REGALSKEPPET VASEN 1628 (64 kanoner)

1 Viceamiral (eskaderchef) med 1 skeppspojke (tjänare)
1 Präst
1 Trumpetare eller pukslagare
1 Kapten (fartygschef) med 1 skeppspojke
2 Löjtnanter (ansvariga för kanonerna mm) med 2 skeppspojkar
1 Överskeppare (ansvarar för arbetet med riggen, ankarna och skeppsbåtarna)
1 Underskeppare (dito)
1 Högbåtsman (biträder skepparna)
1 Högbåtsmansmått (hjälper högbåtsmannen)
2 Skeppmän (hjälper högbåtsman och skeppare med att leda båtsmännens arbete i rigg och på däck)
4 Skeppmansmått (dito)
2 Styrmän (lotsar, ansvarar för navigering)
4 Kvartermästare (ordningsmän)
1 Skaffare (skötte proviantförrådet)
1 Kock
1 Profoss (högste ordningsman, bödel)
90 Vanliga båtsmän
1 Konstapel (ansvarar för kanoner)
20 Bysseskyttar (båtsmän som kunde hantera en kanon)
4 Timmermän (snickare, skulle reparera skador på skeppet)
1 Balberare ("läkare")

SUMMA: 145 man
+ 2 kompanier på vardera 150 knektar, dvs. cirka 300 knektar inklusive befäl.
450 man skulle normalt finnas ombord på Vasen.
Knektarnas uppgift ombord var att vara prickskyttar vid närstrider, delta i äntringsstrider och genomföra mindre landstigningsoperationer.
Kanonerna sköttes dock av båtsmännen.

BESÄTTNING PÅ ÖRLOGSSKEPPET SOLEN 1627 (38 kanoner)

1 Kapten (fartygschef)
1 Löjtnant (ansvarig för kanonerna mm *)
1 Överskeppare (ansvarar för arbetet med riggen, ankarna och skeppsbåtarna)
2 Högbåtsman (biträder skepparen)
2 Skeppmän (hjälper högbåtsman och skeppare med att leda båtsmännens arbete i rigg och på däck)
1 Styrman (lots, ansvarar för navigering)
2 Kvartermästare (ordningsmän)
1 Skaffare (skötte proviantförrådet)
1 Kock
1 Profoss (högste ordningsman, bödel)
35 Vanliga båtsmän
1 Konstapel (ansvarar för kanoner)
8 Bysseskyttar (båtsmän som kunde hantera en kanon)

+ cirka 150 knektar (soldater).
*) Löjtnanter kunde på större skepp, även vara biträden åt amiraler pch kaptener.
På små fartyg kunde löjtnanten vara fartygschef.

Som en jämförelse kan nämnas att Papegojan (16 kanoner) hade 48 båtsmän och 60 knektar.
  Back