"SJÖHÄSTEN"
det mystiska vraket


I början av 2002 upptäcte en av flottans obemannade ubåtar ett helt intakt vrak på 100 meters djup någonstans i Östersjön. Vraket videofilmades och det syntes tydligt att det var förunderligt välbevarat, rent av det bäst bevarade äldre trä-vraket i Östersjön. Det stod helt rakt på botten med master och bogspröt helt intakta.
Man vet inte vad hon hette, Sjöhästen är ett antaget namn, efter den fina galjonsfiguren. Man vet endast att hon är ca 25 m lång och 6 mter bred. Det är i stort sett allt.
Hon är nästan lika välbevarad som de amerikanska fartygen Hamilton och Scourge.
Det är en snaubrigg - dvs. en brigg bakom vars aktre mast en smal spira - snaumasten är monterad. Denna mast är till för att gaffelriggen inte ska behöva hindras av den egentliga mastens rigg.
Ovan: En del av babords aktre och övre del (skansdäckets sida): Relingen är välbevarad. Men partiet under relingen (brädgången) tycks till största delen bestå av infogade spillbitar mellan relingsstöttornas fortsättning ner i brädgången.
Dessa spillbitar verkar vara hämtade från någon varvs-soptipp - jag har aldrig sett något liknande, Jag antar det över dessa spillbitar varit fastspikade bräder som i sin tur varit utsmyckade med målade/förgyllda ornament av trä och att detta sedan ramlat ner i bottenslammet sedan spikarna rostat (såsom ju skedde med t.ex. Vasa). Längst till höger invid akterspegelns kant skymtar övre delen av ett stort slätt nästan romboid-formad trästycke på den plats där låringsgalleriet brukar vara beläget. Låringsgallerierna brukar ha minst ett fönster och flera ornamnet, ibland en balkong och en dörr. Men inget av detta finns det spår av - vilket är synnerligen märklilgt. Jag kan bara tänka mig att även här har funnits påspikade ornament och kanske ett målat blindfönster. På styrbordssidan ser det likadant ut. Frånsett att eventuella skulpturer/ornamnet fallit bort är själva akterspegeln däremot av den normala typen med en rad raktangulära fönster tvärs över.

Till vänster:
Min rekonstruktion av akterns babordssida.
(Jämför med skissen ovan!)

På skansdäcket syns på den upptagna videon, två skelett som tycks ligga på ursprunglig plats - kanske de dog av nedfallande riggdelar. På huvuddäcket, precis iuntill det upphöjda skansdäcket, finns två traditionella länspumpar - som ser ut som en vanlig gammal gårdspump.

På den förväntade platsen på huvuddäck intill backen står ett traditionellt horisontalt gångspel. Strax bredvid står lutade mot babords brädgång några stora ankare. Deras naturliga placering borde ha varit fastsurrade vid förmastens röst. Efter att surrningarna ruttnat, borde de skymtat i bottenslammet under rösten. Men de stod som saght prydligt mot brädgången. En märklig placering för så tunga objekt!
De 6 kanonportsöppningarna på vardera sidan av skeppet, verkar ha varit ornamenterade - vilket förekom på 1600 och 1700-talet - men var rätt ovanligt.
Fartyget saknar egentlig galjon, så galjonsfiguren vilar på ett ovanligt stort stävtimmer - vilket jag inte sett på andra farkoster. Figuren är en (uppenbarligen) förgylld häst med stora man-lockar, som håller sina mänsko-händer på magen, medan den långa fjälliga fiskstjärten går från fören i en båge på vardera bog och avslutas under kranbalkarna.
Ni ska inte bry er om flaggorna på min rekonstruktion till vänster. Hon kan lika väl ha varit rysk eller dansk!
Tid? Jag skulle gissa på runt 1740.
Var finns de 12-14 kanonerna? Skeppet ligger på 100 meters djup så de kan inte ha blivit bärgade efter förlisningen - 1700-talets dykarklockor klarade 30 m. djup. Masterna är oskadda - hon kan knappast ha förlist i en storm. Ock skrovet visar inga skador av kanonkulor. Varför sjönk hon?
Slutligen bogsprötet som har många märkliga detaljer, jag tänker här bara nämna några. Längst ut på bogspröt finns ett knä som upptill avslutas i en tapp som sannolikt varit fäste för gös-spiran ("fram-flaggans" flaggstång - en reminiscens av 1600-talets bovenblindspira).
På ömse sidor om knäet sitter ett B-format utskott. Jag tror att klyvarbommet vilat i ett av dem. Detaljer på övriga bogsprötet antyder att så varit fallet. Det vanliga var annars att klyvarbommen fästes ovanpå bogsprötet. Jag har bara sett en avbildning där klyvarbommen fästs vid sidan av bogsprötet och jag har aldrig förut sett dylika B-formade utskott.

Varför förliste "Sjöhästen"? Ingen vet.
Nedisning kan ha varit en orsak.

Källa: Egna studier av sjöhistorisk litteratur samt
Per Åkesson.
Sjöhästenfoto:Marinen.
The Mystery Snow Brig
Hamilton & Scourge