Bild nedan: Tyskt sigill för en viss Wetzstein (1700-talet?).MINDRE FARTYG från 1600 och 1700-talen

SKUTA

Bilden nedan, som jag gjort efter en bild av Lorenzo Magalotti som besökte Sverige 1674, visar en båt-typ som var vanlig på 1600-talet. Den kännetecknas främst av de två masterna, varav den främre är den kortare. Båda är riggade med ett enkelt råsegel.
I Mariager Fjord, vid Stinesminde (Danmark) har marinarkeologer påträffat ett välbevarat handelsfartyg från 1600-talet med just denna typ av rigg. Stinesmindevraket är ca 20 m. långt, 5,9 m. brett och har ett djupgående på 2,7 m. Till skillnad mot det här avbildade fartyget, var Stinesmindevraket kravellbyggt och hade tre lastluckor.
Detta lilla fartyg påminner om ett annat dansk fartygsfynd; Bredfjedskibet (se länkar nedan).

___________________________________________________________________

TJALK OCH BOJORT

Från senare delen av 1500-talet och fram till våra dagar har farkoster av tjalk- och bojort-typ seglat på Nordsjön och Östersjön. Tjalken har oftast varit enmastad och burit ett gaffel- eller spri-segel och stagfock. Bojorten kännetecknas av den lilla latinriggade mesanmasten och stormasten som oftast var riggad med spri- eller gaffelsegel. Liksom tjalken, kunde även bojorten ha svärd (läbord) på sidorna. Då tjalken och bojorten "uppfanns" i Holland med dess grunda vatten, var de grundgående och svärden användes till att minska avdriften.

___________________________________________________________________________

HUKERT

Hukerten (även kallad Hukare, Hooker) var även den av holländskt ursprung, liksom galjoten. I Holland var hukerten från början ett fiskefartyg. Hukerten var liksom galjoten ett typiskt handelsfartyg från 1700-talet. Den korta mesanen och den råriggade stormasten nära midskepps är typiska. Den ansågs kryssa väl. Liksom galjoten kunde den även ha tre master. Galjoten bar färre råsegel på stormasten, men istället ett gaffel-storsegel. På 1700-talet dök även galeasen upp.


___________________________________________________________________________

JAKT

Även detta en holländsk båt-typ (jacht). Från början riggad som en tjalk med sprisegel och stagfock. Efter mitten av 1600-talet blev det vanligt med gaffelsegel, bogspröt och klyvare. De användes av myndigheter och rikt folk för transport och som depechfartyg. Kappsegling mellan jachterna blev en populär sport i Holland. Men det var först på 1800-talet som "yachting" blev en internationell sport.
Ovan: Med spri-rigg. Nedan: Statenjacht med gaffelrigg.

__________________________________________________________________________

Postjakten Hjorten


Postjakten Hiorten: Bildkälla: Ystad Hamn Logistik AB

Originalet byggdes av Francis John Sheldon 1692. Postjakt för turer mellan Ystad och Stralsund. Fyra mans besättning. L. 50 fot, Br 13 fot. Efter 1702 är hennes öde okänt. Fullskalekopian ovan bygger mycket på gissningar; allt som finns som källmaterial är en ritning av nollspantet och en skiss av båten ovan ifrån.

Liksom originalet, byggdes även kopian i Karlskrona. Så här såg Hiorten ut 1997 respektive 1998.

___________________________________________________________________________________

SZKUTA

Om det polska ordet "szkuta" är släkt med det skandinaviska "skuta/skude" är det i så fall ett inlån från Skandinavien.
Den polska szkutan representerade flera sorters flodbåtar som fraktade varor på Wisla (Weichsel). De förde råsegel och vara upp till 33 m långa. Kännetecknande var den flata bottnen, de raka klinkbyggda sidorna, det stora flodrodret vars rorkult gick över kajutan. De kunde ha spetsig för och akter (berlinka och lyzwa), avskuren för och akter (galar, byk), spetsig för och avskuren akter (koza, dubas). Bilden nedan visar en dubas från 1700-talet. Szkutan var nog inte helt olik strussen som kom från den östra sidan av Östersjön och användes av svenskarna som transportfartyg.

Lästips:

Om handels fartyg 1650-1830:
# Editor: Robert Gardiner: The Heyday of Sail (Conway`s History of the Ship).
Om Stinemindevraket:
# Nationalmuseets Arbejdsmark 1990.
En bra bok om små och stora skutor i Danmark och Skåneland är:
# Ole Mortensøn: Renæssancens Fartøjer - sejlads og søfart i Danmark 1550-1650 (Langelands Museum 1995).
Kortfattat om polsk sjöfart:
# Przemyslaw Smolarek: History of Polish Shipping (Gdansk 1974).

Länkar:

Fartyg på Vasens tid
Postjakten Hjorten 1692
Postjakten Hiorten
Dito
Dito
Ystad Hamn Logistik AB
Nybyggd bojort i Kristinehamn
Flöjtskepp, bojort, krejare
Bredfjedskibet a
Bredfjedskibet b
Bredfjedskibet c
Bredfjedskibet dE-mail     Hem   Back

ENGLISH SUMMARY

Smaller vessels

SKUTA? KREJARE?
In Sweden a Krejare had 2 masts, in Denmark it could have 3 masts. Smaller vessels could be called skuta (in pl. skutor). The boat on the picture have 2 mast, both with a single square sail. The fore mast is shorter. Similar vessels are common in pictures from the 17th century. In Stinesminde (Denmark) have danish archaelogists recently excavated a wreck of such a vessel.


TJALK OCH BOJORT (Tjalk and Boyer)
Both the tjalk and the boyer was of dutch origin. Typical is their round tuck and often they had sword (lee boards) on the side. Both were rigged with a spritsail (later a gaff-sail). The boyer usually had 2 masts. The mizzen mast was very short and lateen rigged. Vessels of this kind have sailed at the Baltic and North Seas since the 16th century.

HUKERT (Hooker)
Also the hooker has its origin in Netherland, where it originally served av a fishing vessel.
The hooker and the galliot were the typical merchant vessels of the 18th century. The large square rigged main mast and the very short gaff rigged mizzen is typical for the hooker. The galliot looked almost the same, but it had a gaff sail on the main mast.

JAKT (Yacht)
In the first half of the 17th century the yacht was rigged with a spritsail, later with a gaff rig. Like so many other vessels it have its origin in Netherland with its shallow waters. Officials and rich people in Netherland used the yacht (dutch: jacht) for fast dispatches. Yacht-racing became a popular sport in Netherland, and was soon exported to England. But not until the 19th century, yachting became a popular international sport.

HJORTEN
Full scale replica of a Swedish post yacht from 1692. L 50 f. B 13 f.

SZKUTA
The szkuta was the typical river boat in Poland. It was very shallow and could have a length of 33 m.