Danska skeppen: Tre Kroner, Enhjørningen & Lamprenen

TRE KRONER
Sedan Kalmarunionen bröt samman i ock med Gustav Erikssons (Vasa) maktövertagande på 1520-talet, hade Danmark och Sverige grälat och rent av fört krig med varandra om vem som hade rätten att ha de tre gyllene kronorna på blå botten i sitt riksvapen. Att namnge ett regalskepp efter denna omtvistade heraldiska symbol, var därför en politisk handling som både danskar och svenskar ägnade sig åt.

Det danska skeppet Tre Kroner byggdes 1601 i Flensburg av skotten David Balfour. Det var Cristian IVs finaste skepp och sades ha varit smyckat med guld och ädelstenar. Ett känt kopparstick från 1606 föreställer möjligen detta skepp. Det var bestyckat med 72 bronskanoner. På kopparsticket ser man att det finns kanoner även uppe i märsarna (mastkorgarna). Man ser även andra intressanta detaljer på kopparsticket: Låringsgalleriet utgörs av det stora danska riksvapnet. Över och under detta finns balkonger och det är inramat av två torn som är smyckade med sjöslags-målningar och små balkonger. Man ser även att relingarna är smyckade med röd och vita skansklädet med kungens monogram.
Den fjärde, lilla, masten masten bakom mesanmasten kallas bonaventura-mast. Denna mast var vanlig på 1500-talets skepp, men försvann i början av 1600-talet.

Tre Kroner

Bilden ovan: Min tolkning i färg av Tre Kroners aktre del.

Det är även det första skepp som avbildats med bovenblinda. Bovenblinda var ett litet segel som satt på en liten vertikal spira (ursprungligen en flaggstång) längst ute på bogspröt. Det dök upp i början av 1600-talet och försvann vid seklets slut. På så gott som alla avbildningar visas seglet beslaget - det fyllde ingen funktion utom att vara dekorativt.


Bovenblinda

Bild ovan: Bovenblinda vid pilen.


Den danske historikern Niels Probst anser sig ha bevis för att Tre Kronor var förebilden för det engelska regalskeppet Prince Royal. Jämför man den trasiga originalritningen med originalritningen till Prince Royal, som båda saknar avbildningar av dekorationerna, ser man att skeppen är nästan identiska. Dekorationerna var dock olika.Tre Kroner

Bild ovan: Här har jag försökt kombinera den trasiga originalritningen av Tre Kroner med kopparstickets dekorationer. Jag har tänkt mig att Tre Kroner hade ett greting-däck mellan back och halvdäck, liksom Prince Royal hade. Här dock smyckat med skanskläde.


# # # # # # # # #


ENHJÖRNINGEN OCH LAMPRENEN


Enhjörningen var ett danskt örlogsfartyg med 18 stycken 12-pundiga kanoner och tre master. Hon byggdes 1605 och förlängdes 1614. Hon sänktes i Hudson Bay 1620.
Lamprellen (på danska kallad Lamprenen) var en stor jakt med en mast., råsegel och gaffelsegel, förutom stagfock och klyvare. Dessutom hade hon åtminstone en skeppsbåt på släp. Hon byggdes 1607 och skrotades 1625. Danskarna erövrade henne från svenskarna under slaget vid Älvsborg 1612. Efter slaget vid Älvsborg fördes den danske kaptenen och krigaren Jens Munk svårt sjuk på Lamprellen hem till Köbenhavn. 8 år senare skulle samma skuta rädda honom från isen i Hudson Bay. Jens Munk

Med dessa båda fartyg försökte Jens Munk1619-1620 nå Indien, genom att försöka finna en nordlig väg, norr om Kanada. Expeditionen sökte förgäves efter denna nordliga väg i de arktiska farvattnen. Under en övervintring vid Hudson Bays västra strand (vid nuv. Churchill Rivers mynning) dog nästan alla expeditionsdeltagarna av svält, sjukdom och köld. Endast kapten Munk och två ur hans besättning överlevde. Dessa tre överlevande var svårt undernärda men de lyckades med den otroliga bedriften att med Lamprellen, ta sig hem till Danmark. Det var knappast en lustresa, de råkade ut för stormar, dimma, rigghaverier och kollisioner med isberg.
Än idag är dessa farvatten farliga. 1959 försvann Kongelige Grönlandske Handels nybyggda flaggskepp Hans Hedtoft med 95 man ombord utanför Kap Farvel. En frälsarkrans var allt som återfanns. En dansk expedition till Churchill River 1964, påträffade inga spår av Enhjörningen. Is och tidvatten hade förintat alla spår.

Samtida bilder av Lamprellen och Enhjörningen är felaktiga (bl.a. avbildas Lamprellen som ett tremastat fartyg…).
Enhjörningen var säkert byggd på engelskt manér, vilket var det vanliga i Danmark. Fartyg av engelsk typ hade något annorlunda form på akterkastellet jämfört med skepp av holländsk typ (t. ex. Vasa). På skepp som byggdes enligt holländskt manèr, byggde man först flacket (vars bord tillfälligt hölls samman med påspikade klossar), innan man reste spant och bottenstockar. På de engelska manéret reste man först spanten innan bordläggningen påbörjades, vilket ju för oss är det ”logiska” sättet. Lamprellen var från början en svensk jakt och var säkert byggd av holländare. Uppgifter om hennes ev. bestyckning finns inte. Men eftersom hon deltog aktivt vid Älvsborg till sammans med större fartyg, kan man anta att hon åtminstone då, var bestyckad med några få mindre kanoner. lampret Eftersom lamprell är det samma som nejonöga, var hennes akterspegel nog prydd med en avbildning av denna fula fisk.
Genom att studera bilder av fartyg, främst från 1600-talets första decennier, kan vi skapa oss en rimlig bild av hur Jens Munks båda fartyg kan ha sett ut. Man ska dock komma ihåg, att 1600-talets konstnärer gärna använde bilder från 1500-talet som förebilder när de skulle avbilda sin egen tids skepp! På andra bilder är riggen minst sagt fantasifull. Men de holländska konstnärerna från denna tid är ofta pålitliga.

Den danske författaren Thorkild Hansen har skrivit en utmärkt dokumentär-roman om Jens Munk som dessutom ger en god bild av bl.a Köbenhavn på 1600-talet. Hans bok är översatt till svenska. I den boken (som till stor del bygger på Munks egna dagboksanteckningar) framstår Munk som en hjälte som efter varje framgång krossas av ett ovänligt öde, ofta i form av kung Christian IV:s onåd.

Läs:

Den bästa boken om tidens danska skepp och om Tre Kroner som förebild för Prince Royal:
# Niels M. Probst: Christian 4:s flåde. Marinehistoriske Skrifter. (1996)
Kort om Tre Kroner (både det danska och svenska skeppet) i:
# Björn Landström: Vasan (1980).
Detaljbilder av Tre Kroner och om Jens Munk i:
# Thorkild Hansen: Jens Munk.

Länkar:

Eric Nielsen: Tre Kroner (in english)
1600-tallets krigsskiper i Norden.
Tusinde års ekspeditioner
Henry Hudson
Notis om Willen Barents båt.


E-mail     Hem     Back

IN ENGLISH:

TRE KRONER 1601
Since the Kalmarunion (when Sweden + Denmark-Norway was united since Margarete I, in the 1400:s) fell apart when Gustav Eriksson Vasa became king of Sweden in the 1520-ies, Denmark and Sweden had quarrelled and even had a war about who had the right to have the golden three crowns (tre kronor/tre kroner) on blue background as the national coat of arms. To give a ship the name of this controversial heraldic symbol, was a political action that both Swedes and Danes practised.
The Danish ship tre Kronor (three crowns) was built in Flensburg (in todays Germany) by the Scotsman David Balfour. It was Christian IV finest ship and it was said to be decorated with gold and precious stones. A engraving from 1606 is maybe this ship. It was armed with 72 bronze-cannons. On the engraving you can see cannons also in the tops. You can see other interesting things in the engraving: The gallery has the Danish coat of arms. Above and below it, it has balconies. And on the sides it have small towers (turrets), which decorated with marine-paintings (of ships etc) and small balconies. You can also se that the rails are covered with red and white cloth with the king``s name-symbol (a C with a 4 inside). The 4th little mast behind the mizzenmast, is called bonaventura mast and was common on the 16th century ships, but disappeared in the beginning of the 1600. It is the first ship picture with a spritsail-topsail (originally a flag pole) far out on the bowsprit. It appeared in the beginning o the 1600 and disappeared in the end of the century. On almost all pictures from that time, the sail is belayed. So it had no other function, than being decorative.
The Danish historian Probst mean that Tre Kronor was the ship that was a "model" for Prince Royal. If you compare the original drawing of Tre Kroner with the original drawing of Prince Royal, the similarities are obvious.
On my picture below, I have based the hull on original drawing (that showed no decorations and no rig) and the engraving above. I guess that Tre Kroner, like Prince Royal, had a grating deck over the waist.

På DanskE-mail     Hem     Back