Soleil Royal, Saint Louis, Sophia Amalia

Soleil Royal 1669

Detta vackra skepp sjösattes i Brest 1669. Skeppsbyggarna hade tagit det bästa från de holländska och engelska skeppsbyggarna. Resultatet blev ett tungt bestyckat fartyg som ändå var snabbt och lättmanövrerat. Ursprungligen var hon tänkt att ha 110 kanoner, men antalet reducerades till 72. Skeppet deltog i Engelska tronföljdskriget och under den berömde amiral de Tourvilles befäl stred hon tappert vid Barfleur 1692. En explosion i krutdurken blev hennes öde. Explosionen förintade också ett annat franskt skepp och förvandlade ännu ett till ett vrak.

På de flesta modeller är skeppet prytt med förgyllda skulpturer på blå bakrund (vänster bild ovan, vänster sida bild nedan). Jag har utgått från att skulpturerna även varit målade och bakgrunden röd (höger bild ovan, höger sida av bilden nedan). Det är ungefär som hon avbildas på en samtida bild.

SAINT LOUIS 1626

"VASAS FÖREBILD."
Byggd i Amsterdam av skeppsbyggaren Lambert tillsammans med några andra fartyg, för den franske amiralen Duc (hertig) Charles de Guise. Sjösatt 1626. Kölens längd 123 fot och 42 fot bred. Utrustad med omkring 52 kanoner. Besättning 500 man. Såld till upphuggning 1650. Kallades även Royal, Vaisseau du Roi och slutligen Le Grand Saint Louis.

Efter Vasens (Vasas) förlisning fick (den i maj 1627 döde) skeppsbyggaren Henriks Hybertssons bror, köpmannen Arent (Hybertsson) de Groote stå till svars för Vasens förlisning. Men han hävdade att Vasen var byggt efter samma specifikationer (certe) som ett i Holland för de Guise byggt fartyg (Saint Louis) och att kungen hade godkänt Vasens mått. de Groot kan ha besökt varvet i Amsterdam (han var ju själv holländare) och där inhämtat uppgifter vid det pågående bygget av Saint Louis. Under alla omständigheter, använde de Groote Saint Louis som ett bevis på att Vasen var väl byggt!
Istället för ett övre däck som Vasen fick, hade Saint Louis en lätt kobrygga (en greting, däck gjort som ett trägaller) mellan stormast och back.Hondius gravyr, detalj.


Vidare hade Vasen i motsats till saint Louis luckor på de övre kanonportarna och så hade Vasen två uppsättningar låringsgallerier (balkonger eller långa burspråk på akterns sidor), medan Saint Louis bara hade en uppsättning. Vidare hade Saint Luis ett litet tornformat burspråk eller turett på vardera bogen. Bilden ovan av Saint Louis har jag gjort utifrån en ofta återgiven gravyr av Henri Hondius från 1626. På gravyren finns ingen uppgift om fartygets namn men sjöhistorikern Georg Hafström har bevisat att sticket föreställer nämnda skepp.
Gravyren kopierades många gånger på 1600-talet och i ett berömt verk av Fournier från 1667 finns en uselt utförd kopia av sticket, men här påstås att fartyget föreställer La Couronne 1636. De flesta större modellfirmor har en byggsats som uppges föreställa La Couronne. Alla dessa modeller bygger på Fourniers bild! Redan 1912 skrev den ansedda brittiska tidskriften Mariners Mirror om Fourniers bild, att denna "clumsy copy" omöjligt kan föreställa La Couronne.
Hur Saint Louis var målad vet man inte. Björn Landström har i båda sina böcker, Skeppet och Vasen, återgivit skeppet med helt olika färger. Min bild bild har i sin tur helt andra färger.
SOPHIA AMALIA 1650

Danskt örlogsskepp. Byggd i det då danska Oslo av den engelske skeppsbyggaren James Robbins.
Sjösattes 1650. Kong Christian IV lär ha studerat Sovereign of the Seas bestick och lagt till lite här och där. Skeppet blev 55 m långt och 13 m brett. Dock kan man säkert utgå från att inte alla hennes skulpturer var förgyllda, utan säkert målade i "naturliga" färger. Bestyckningen varierade mellan 86 och 108 kanoner. Hennes kanon-effekt var på 1216. (Kanoneffekt = pyndighet /kulans vikt i pund/ X antalet kanoner.) För att mota bort äntringsbesättningar, var hon även utrustad med mindre kanoner på tvärskotten.Besättningen varierade mellan 430 och 680 man. Hon deltog i de för danskarna olyckliga krigen mot Sverige 1657-1660. 1676 deltog hon i slaget vid Öland, där hennes svenska motsvarighet, Kronan, flög i luften. 1680 skrotade hon efter en inte särskilt remarkabel karriär.

Bilderna ovan är datorbearbetade foton av den kända modellen på Orlogsmuseet i København, som i sin tur bygger på en målning i Gavnø. Nyligen har man dock påträffat några bilder av van de Velde som visar att Sophia Amalia verkligen var lik Sovereign of the Seas - med skulpturer på brädgångarna mellan galjonen och galleriet. I motsats till modellen ovan, var hennes akterspegel inte prydd med riksvapnet, utan av en häst.
Bilden nedan har jag gjort efter nämnda van de Velde-teckningar.
BOKTIPS/BOOKS:
Soleil Royal finns beskriven i:
# Kenneth Giggal: Classic Sailing Ships (1988).
Om Saint Louis, Holland och Frankrike på Vasens tid:
# Georg Hafström: Utblickar kring tillkomsten av skeppet Wasa /with an english summary/(1968).
Saint Louis behandlas utförligt även i:
# Björn Landström: Regalskeppet Vasan från början till slutet (1980)./ English translation: The Royal Warship Vasa (1988)./
Och mindre utförligt i:
# Björn Landström: Skeppet (1961)./ English translation: The Ship./
Om Sophia Amalia och annat ur den danska marina historien:
# Jan Uhre: ØRESUND og Skibene I skyggen af konger og helte (1997).
# Jørgen Teisen: Danmarks flåde (1984).
Den bästa boken om tidens danska skepp och med de nyfunna bilderna av Sophia Amalia:
# Niels M. Probst: Christian 4:s flåde. Marinehistoriske Skrifter. (1996)

LÄNKAR/LINKS (Soleil Royal):
Fin Hellermodell
Advanced recovery Soleil Royale
All About Art, bild av Boussac,där S Rs akterspegel är mer målad än på modellerna
Boat Shop
Snygg modell här!
(Övrigt)
Another Le Saint Louis
1600-tallets krigsskiper i Norden.
Orlogsmuseet i København har en fin modell av skeppet
Norsk site om Sophia Amalia, med en modell som skiljer sig något från Orlogsmuseets
Fredricus 1698.


Hem  Back E-mail

ENGLISH SUMMARY

Soleil Royal 1669

Launched in Brest 1669. She was a mixture of dutch and english desingn. She had 110 gun ports, but carried 72 guns. Although heavily armed, she was fast and easy to manoevre.
She took part in the War of the English Succession and under admiral Tourvilles comand she fought bravely off Barfleur 1692. An explosion in the magazine became the fate of this beautiful ship.

On most models is the ship decorated with gilt sculptures on a blue background (see left upper picture). But on a contemporary picture, her sculptures are painted and gilt on a red background (upper right picture).

Saint Louis 1626

Built in Amsterdam for the french admiral de Guise. Launched 1626. Length of keel:123 f, beam: 42 f. 52 guns (sometimes more or lees). Crew: 500 men. Sold to scuttling 1650. Also named Royal, Vaisseau du Roi and finally Le Grand Saint Louis.

After Vasa sunk (august 1628) the shipwrigths brother, Arent Hybertsson de Groot, was interrogated. He said that Vasa was built in the same way as a ship built in Holland for the french admiral Charles de Guise. His statement was of course not correct: Vasa was much larger, had two galleries on each side. Saint Louis had a grating spare deck on the waist (between the mainmast and the forecastle). Saint Louis had no lids on the upper gunports and had a small "tower" looking structure on each side of the bow.

The upper picture have I made from a well known picture from 1626 by Henri Hondius. The swedish naval historian Georg Hafström have proved that Hondius picture represent Saint Louis. Hondius picture was copied during the 17th century. In a famous book by Fournier 1667 is a crude copy of Hondius picture. But here it is said to represent La Couronne (1667). All the shipmodels and modelkits of La Couronne goes back to this picture! But as early as 1912 wrote Mariners Mirror about Fourniers picture; "This clumsy copy" can`t be a picture of La Couronne!

Nobody knows what colours Saint Louis had. In his books The Ship and The Royal Warship Vasa (1988), Björn Landström gives her different colous. My picture is a third alternative.

Sophia Amalia 1650

Danish Man ò war. Built in the the Danish Oslo (Norway) by the English shipbuilder James Robbins. Launched 1650. King Christian IV is said to have studied the "bestick" (bestick = a ships plan, not in pictures but in words) of Sovereign of the Seas and added here and reduced there. The ship was 55 m long, 13 m broad. We can guess that not all of the sculptures were guilt, but probably painted in natural colours. Its armament was 86-108 cannons. The "cannon effect" was at 1216. (cannon effect =the weight in pound of the cannonball X the guns). To take away boarding enemies she also had small guns shooting in to the ship. The crew was between 430 and 680 men. She took part in the for Denmark disastrous wars against Sweden 1657-1660. 1676 she took part in the battle off Öland were theSwedish ship Kronan /124-126 gun!/ blew up. 1680 she was scuttled after a not remarkable carrier. The pictures above is my photos of the model in Orlogsmuseet in Copenhagen (in the computer I have added the water). The model is based on a painting in Gavnö. Recently they have discovered some pictures by van de Velde that show that Sophia Amalia really looked like Sovereign - with sculptures also on the side of the hull between aft-galley and the beak. In opposite to the model her stern was not decorated with the Royal coat of arms, but by a horse. My painting below have I based on van de Velde drawings (in Probst book).

Hem  Back E-mail